Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2020

Chiều ngày 6/10, Đảng bộ Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới với sự tham dự của đại biểu của Đảng ủy Bệnh viện, cán bộ giảng bài cùng các Đảng viên mới trong toàn Bệnh viện.

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2020 có 54 học viên thuộc Đảng bộ Bệnh viện.

Đại tá Bùi Tuấn Khoa phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong thời gian học tập, các học viên được giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở; không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020

Phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Đại tá Bùi Tuấn Khoa – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện nhấn mạnh: Công tác tổ chức xây dựng đảng ở cơ sở có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ. Vì vậy, mỗi người cần thấy rõ niềm vinh dự, tự hào của người Đảng viên, cùng với vai trò, trách nhiệm to lớn khi được đứng trong hàng ngũ Đảng. Chủ nhiệm Chính trị yêu cầu mỗi Đảng viên cần phát huy tính tiền phong, gương mẫu ra sức học tập, tận dụng thời gian ôn tập để kiểm tra đạt được kết quả tốt nhất; đồng thời yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ và chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của lớp học.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Quận – Trưởng ban Tuyên huấn tham gia giảng dạy

Trên cơ sở các nội dung được truyền đạt tại khóa học, mỗi đảng viên mới tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự kiến lớp bồi dưỡng kéo dài từ ngày 6/10 đến 15/10, được biết, trước đó ngày 16/9 Đảng ủy Bệnh viện cũng đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng dành cho 107 học viên theo học là đối tượng Đảng.

Tin, ảnh: Mai Hằng, Bùi Thuấn – Truyền thông Bệnh viện

Chia sẻ