Giới thiệu Phòng Điều dưỡng

  02:46 PM 12/07/2018

Thạc sĩ Đào Đức Hạnh

Trưởng phòng

 

Chức năng nhiệm vụ

 

Hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện và có các nhiệm vụ sau:

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

3. Xây dựng các quy định, qui trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bênh phù hợp với chuyên khoa trình Hội đồng điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ chăm sóc, hỗ trợ vận chuyển người bệnh thực hiện đúng các qui định kỹ thuật chuyên môn.

5. Phối hợp với các cơ quan (Kế hoạch Tổng hợp, Quản lý Chất lượng bệnh viện, Dược, Trang bị, Hậu cần) tổ chức quản lý, sử dụng các dụng cụ, thuốc, vậy tư y tế… phục vụ điều trị, chăm sóc người bệnh và duy trì các chế độ chuyên môn.

6. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn bênh viện.

7. Phối hợp Trung tâm Đào tạo liên tục thực hiện huấn luyện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên. Tham gia tổ chức, chỉ đạo thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh, kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng;

8. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

9. Tham gia giáo dục nâng cao kỹ năng giao tiếp cho các điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện nghiêm chế độ tâm lý tiếp xúc với người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp.

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bênh viện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bênh viện phân công.

 

Hoạt động chuyên môn

 

- Tổ chức triển khai công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. Củng cố và tăng cường năng lực cho đội ngũ điều dưỡng trưởng khoa, đưa các hoạt động chăm sóc người bệnh vào nề nếp, các kỹ thuật chăm sóc được tuân thủ theo quy trình

- Kiểm tra, đôn đốc, duy trì các chế độ chuyên môn, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời những sai sót.

- Xây dựng kế hoạch huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý điều dưỡng, giao tiếp ứng xử. Tổ chức tập huấn, hội thao, hội thi, sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học… có kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện tay nghề hàng năm.

- Phối hợp với các cơ quan trong Bệnh viện tổ chức huấn luyện cho các điều dưỡng mới về nhận công tác với các nội dung: Giáo dục truyền thống bệnh viện, lễ tiết tác phong, chức trách, chế độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp.

- Khảo sát sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh.

- Tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều dưỡng.

Liên hệ: 024. 62784180 

Chia sẻ