Giới thiệu Ban Công nghệ thông tin

  10:16 AM 07/05/2021

TS. Nguyễn Mạnh Hà

 Trưởng ban

 

Chức năng nhiệm vụ

- Là cơ quan tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện và trực tiếp quản lý về công tác phát triển, đầu tư mua sắm, tổ chức triển khai, vận hành toàn bộ hệ thống CNTT trong toàn Bệnh viện, bao gồm: hệ thống mạng, trang thiết bị CNTT, hệ thống Telemedicine, hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ mọi lĩnh vực hoạt động của Bệnh viện; phương thức tác chiến không gian mạng; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và phát triển nguồn nhân lực CNTT.

- Xây dựng định hướng, chiến lược và phát triển CNTT để ứng dụng trong mọi hoạt động của Bệnh viện trong từng giai đoạn phát triển.

- Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác chuyên môn với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

- Ứng dụng CNTT đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tác chiến không gian mạng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội triển khai thực hiện nhiệm vụ tác chiến không gian mạng, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

- Quản lý toàn diện công tác phát triển, triển khai, khai thác các hệ thống phần mềm ứng dụng tại Bệnh viện

- Nghiên cứu, xây dựng, triển khai áp dụng các quy chế, chính sách, quy trình, biện pháp bảo mật bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống CNTT, Telemedicine; tổ chức vận hành các hệ thống, quy trình giải pháp đảm bảo an toàn thông tin được chuyển giao.

- Quản lý và bảo đảm an toàn cho toàn bộ cơ sở dữ liệu của Bệnh viện. Xây dựng kế hoạch và quản lý công tác triển khai hệ thống dự phòng, đảm bảo tính sẵn sàng cho hệ thống.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng Bệnh viện.

Liên hệ: 069572191

Chia sẻ