Giới thiệu Ban Quản lý chất lượng

  10:59 AM 07/05/2021

BSCKII Phùng Văn Tuấn

Trưởng ban

 

Chức năng

Là cơ quan quản lý chất lượng, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện và trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo quy định của luật pháp và Bộ Quốc phòng.

Nhiệm vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng làm công cụ cho việc quản lý và vận hành hoạt động chuyên môn trong Bệnh viện đảm bảo thuận lợi, hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các dịch vụ trong và ngoài y tế.

- Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học quản lý chất lượng và các đề án cải tiến chất lượng trong bệnh viện.

- Thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành đo lường các chỉ số chất lượng bệnh viện.

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai hỗ trợ các đơn vị trong toàn bệnh viện thực hiện quản lý chất lượng theo các mô hình quản lý chất lượng theo Bộ Y tế, quốc tế; chương trình an toàn người bệnh.

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

- Phối hợp tổ chức đánh giá hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế; giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và Quân đội. Lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác sơ tổng kết, thống kê báo cáo theo quy định. Chấp hành nghiêm các chế độ chuyên môn, công tác bệnh viện, điều lệnh Quân đội và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

Liên hệ: 024. 62534817

Chia sẻ