Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 02/11/2020 đến 08/11/2020

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 5032 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 02/11/2020 đến 08/11/2020 như sau:

Thứ 6 ngày 06/11/2020

Vào lúc 13h30 tại Hội trường 1, hội trường 2, hội trường 3, hội trường 4, tầng 9 Cụm Công trình trung tâm diễn ra hội nghị khoa học Tiêu hóa toàn quốc lần thứ 26

Thành phần: Ban Giám đốc, Bác sĩ chuyên ngành tiêu hóa, chuyên ngành liên quan, theo giấy mời và các đồng chí quan tâm

Thứ 7 ngày 07/11/2020

Vào lúc 08h00 tại Hội trường 1, hội trường 2, hội trường 3, hội trường 4, tầng 9 Cụm Công trình trung tâm diễn ra hội nghị khoa học Tiêu hóa toàn quốc lần thứ 26

Thành phần: Ban Giám đốc, Bác sĩ chuyên ngành tiêu hóa, chuyên ngành liên quan, theo giấy mời và các đồng chí quan tâm

Chia sẻ