Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ


Nội dung chi tiết Thông tư tải tại đây!

Phụ lục về tiêu chuẩn ngoại ngữ chi tiết tải tại đây!
Chia sẻ