Tiến độ thực hiện đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108”

Ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 2811/QĐ-BQP phê duyệt Đề án khoa học và công nghệ: “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”; Đề án gồm 11 đề tài nghiên cứu, ứng dụng và 8 nhiệm vụ tăng cường năng lực KH&CN;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn khi triển khai thực hiện Đề án; ngày 01/8/2019 Bệnh viện có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét cho bổ sung 03 đề tài (Gây mê, Hồi sức, Xây dựng mô hình tổ chức và điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người).

Đến nay, 14 đề tài đã thực hiện thông qua Hội đồng khoa học Kỹ thuật Bệnh viện xét duyệt thuyết minh đề cương nghiên cứu như sau:

Hiện nay đã có 6 đề tài được thông qua Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng xét duyệt thuyết minh đề cương nghiên cứu; 2 đề tài đang chuẩn bị thông qua; 3 đề tài đang hoàn thiện Hồ sơ để gửi lên Cục Khoa học Quân sự và 3 đề tài xin bổ sung đang chờ quyết định phê duyệt của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

                                                          PHÒNG KHOA HỌC QUÂN SỰ

Chia sẻ