Thông tư số 180/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Quy định trình tự, thủ tục đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng trong Bộ Quốc phòng


Nội dung chi tiết tải tại đây!

Mẫu phiếu đề xuất đề tài cấp Bộ Quốc phòng tải tại đây!

Chia sẻ