Tính đa dạng của hệ vi khuẩn và mối liên quan giữa tình trạng nhiễm một số chủng vi khuẩn đường tiêu hoá với ung thư đại trực tràng

  08:01 AM 14/05/2024

Tên đề tài luận án: Tính đa dạng của hệ vi khuẩn và mối liên quan giữa tình trạng nhiễm một số chủng vi khuẩn đường tiêu hoá với ung thư đại trực tràng

Ngành: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Mã số: 9720109

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Trường

Họ và tên người hướng dẫn: 

1. GS.TS. Lê Hữu Song

2. TS. Ngô Tất Trung

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Lần đầu tiên xác định đặc điểm hệ vi khuẩn tại mô ung thư đại trực tràng, mô gan và hạch di căn từ ung thư đại trực tràng: xác định được ngành, chi, loài chiếm tỷ lệ cao ở cả ba loại mẫu mô ung thư; chỉ số đa dạng sinh học alpha tại mô ung thư đại trực tràng cao hơn tại mô gan di căn.

- Tỷ lệ nhiễm F.nucleatum và B.fragilis tại mô đại trực tràng ở nhóm ung thư cao hơn nhóm polyp, tại mô ung thư cao hơn mô lành cạnh ung thư.

- Nhiễm F.nucleatum và B.fragilis làm tăng nguy cơ UTĐTT lần lượt là3,2 đến 5 lần so với nhóm không nhiễm.

- Trung vị tải lượng tương đối F.nucleatum và B.fragilis tại mô UTĐTT ở nhóm ung thư cao hơn nhóm polyp, tại mô ung thư cao hơn mô lành cạnh ung thư ở nhóm UTĐTT giai đoạn II và III.

- Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nhiễm F.nucleatum và B.fragilis là một trong những nguy cơ có thể gây ung thư đại trực tràng.

 

 

                                                          Hà nội, ngày 10 tháng 01 năm  2024            

Cán bộ hướng dẫn 1

 

 

 

 

GS.TS. Lê Hữu Song

Cán bộ hướng dẫn 2

 

 

 

 

TS. Ngô Tất Trung

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

BS. Nguyễn Duy Trường

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Diversity of the gut microbiota and the relationship between infection with certain strains of gut bacteria and colorectal cancer

Speciality: Infectious and tropical diseases

Code: 9720109

Name of graduate student: Nguyen Duy Truong

Name of supervisors: 

1. Prof. Le Huu Song, MD, PhD

2. Dr. Ngo Tat Trung, PhD

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

The study marked a pioneering identification of the gut microbiota characteristics in colorectal cancer tissue, liver and lymph node metastases including, the predominant phylum, genus, and species across all three types of cancerous tissue. It underscored that the alpha diversity index in colorectal cancer tissue surpassed that of liver metastases.

In colorectal tissue, the incidence of F. nucleatum and B. fragilis infection in colorectal tissue were notably higher in the cancer group compared to the polyp group, and they were elevated in cancerous tissue than in adjacent non-cancerous tissue.

Infection with F. nucleatum and B. fragilis was associated with a 3.2 to 5 times higher risk of developing colorectal cancer compared to the uninfected group.

The median relative load of F. nucleatum and B. fragilis in colorectal cancer tissue was more significant in the cancer group than in the polyp group, and it was higher in cancerous tissue than in adjacent non-cancerous tissue among stage II and III colorectal cancer cases.

The findings suggested that the presence of F. nucleatum and B. fragilis infections might contribute to the development of colorectal cancer.

Chia sẻ