Thông tư: Ban hành Tiêu chuẩn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội


Xem toàn văn thông tư:  Tải tại đây 

 

Xem toàn văn thông tư:  Tải tại đây

 

Chia sẻ