Thông tư 169/2017: Quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng


Toàn văn thông tư: Tải tại đây

Danh sách các phụ lục kèm theo: Tải tại đây

Chia sẻ