Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT

  03:19 PM 28/05/2024
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

Xem toàn thông tư: Tại đây 

 

 

Chia sẻ