Đội ngũ chuyên gia


Phó Giáo sư - Tiến sĩ
Vũ Văn Khiên
Chức vụ:  Trợ lý
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 09/1983-09/1989: Học viên –Học viện Quân y

- 09/1989-03/1991: Bác sỹ - Khoa Vi sinh vật –Bệnh viện TWQĐ 108

- 04/1991-08/1992: Bác sỹ- Bệnh xá Trưởng – Đảo Sinh Tồn lớn

- 08/1991-04/1994: Bác sỹ-Khoa Nội tiêu hóa-Bệnh viện TWQĐ 108

- 05/1994-08/2000: Nghiên cứu sinh-Học viện Quân y

- 09/2000-03/2004: Tiến sỹ, bác sỹ-Khoa Nội tiêu hóa-Bệnh viện TWQĐ 108

- 04/2004-07/2008: Phó CNK- Khoa Nội tiêu hóa-Bệnh viện TWQĐ 108

- 08/2008-12/2015: Chủ nhiệm khoa Nội tiêu hóa- Bệnh viện TWQĐ 108

- 01/2006- Nay:    Chủ nhiệm khoa Nội soi chẩn đoán-Bệnh viện TWQĐ 108

- 06/2006-11/2014: Giáo vụ-Bộ môn Nội tiêu hóa-Bệnh viện TWQĐ 108

- 12/2014-Nay: Phó chủ nhiệm Bộ môn Nội tiêu hóa-Bệnh viện TWQĐ 108

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 09/1989-03/1991: Bác sỹ - Khoa Vi sinh vật –Bệnh viện TWQĐ 108

- 04/1991-08/1992: Bác sỹ- Bệnh xá Trưởng – Đảo Sinh Tồn lớn

- 08/1991-04/1994: Bác sỹ-Khoa Nội tiêu hóa-Bệnh viện TWQĐ 108

- 05/1994-08/2000: Nghiên cứu sinh-Học viện Quân y

- 09/2000-03/2004: Tiến sỹ, bác sỹ-Khoa Nội tiêu hóa-Bệnh viện TWQĐ 108

- 04/2004-07/2008: Phó CNK- Khoa Nội tiêu hóa-Bệnh viện TWQĐ 108

- 08/2008-12/2015: Chủ nhiệm khoa Nội tiêu hóa- Bệnh viện TWQĐ 108

- 01/2006- Nay:    Chủ nhiệm khoa Nội soi chẩn đoán-Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Tổng 86 bài báo khoa học đã được đăng tải, trong đó có 78 bài tiếng Việt đăng trong tạp chí trong nước và 08 bài tiếng Anh đăng tạp chí nước ngoài

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Tổng số đề tài nghiên cứu: 02 đề tài cấp cơ sở; 01 đề tài cấp Bộ Quốc Phòng, 01 đề tài cấp thành phố Hà Nội, 02 đề tài cấp Nhà nước theo Nghị định thư 

KHEN THƯỞNG

- Giải thưởng Hồ Chí Minh về  Khoa học và Công nghệ năm 2017