Đội ngũ chuyên gia


Phó Giáo sư - Tiến sĩ
Tạ Anh Tuấn
Chức vụ:  GĐ Trung tâm
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG