Thông qua đề cương đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bệnh viện

  05:11 PM 03/08/2023
Theo kế hoạch hoạt động khoa học năm 2023 và quy trình thực hiện đề tài Khoa học & Công nghệ (KH&CN) cấp Bệnh viện, ngày 03/8/2023, Bệnh viện đã tổ chức họp hội đồng thông qua đề cương đề tài cấp Bệnh viện do ThS Nguyễn Tất Lộc, Ban Quản lý Chất lượng-Bệnh viện TƯQĐ 108 là Chủ nhiệm đề tài.

 

Tại buổi họp, đại diện cho nhóm nghiên cứu, ThS Nguyễn Tất Lộc trình bày tính cấp thiết, thực tiễn của đề tài cũng như mục tiêu, phương pháp và chi tiết nội dung thực hiện nghiên cứu. Đại diện đơn vị chủ trì nhiệm vụ phát biểu phân tích tính cấp thiết và nhấn mạnh tính khả thi của đề tài.

        Sau khi nghe báo cáo nội dung nghiên cứu của nhóm nghiên cứu đặt ra, các thành viên hội đồng đã đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung và đặt câu hỏi yêu cầu giải trình chi tiết các nội dung nghiên cứu. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất ý kiến trên từng nội dung của đề cương. GS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện - Chủ tịch Hội đồng đánh giá: Nghiên cứu trải nghiệm người bệnh được tiến hành nghiên cứu tại nhiều quốc gia là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Yêu cầu hàng đầu của nghiên cứu này là thu được số liệu phản ánh thực trạng khách quan, đặc biệt là các mặt mà người bệnh có trải nghiệm chưa tốt. Kết quả của đề tài sẽ giúp cho việc đề xuất các giải pháp phù hợp, sát với thực tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Bệnh viện TWQĐ 108. Hội đồng nhất trí thông qua và yêu cầu nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương nghiên cứu theo ý kiến nhận xét, đóng góp của các thành viên trong Hội đồng.

          Đề cương chi tiết sau khi chỉnh sửa có quyết định thông qua đảm bảo tính khả thi của nghiên cứu đạt được các mục tiêu khoa học đề ra. Tài liệu này cũng là cơ sở cho việc đánh giá định kỳ và nghiệm thu kết quả của đề tài theo quy trình thực  hiện đề tài cấp KH&CN bệnh viện.

 

Phòng KHQS

Chia sẻ