Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg

  03:45 PM 28/05/2024
Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Xem toàn quyết định: Tại đây 

[Nhập chú thích]

 
Chia sẻ