Nghiên cứu ứng dụng vạt cơ trán trong điều trị sụp mi mức độ vừa và nặng

  01:53 PM 19/07/2021

Tên luận án: "Nghiên cứu ứng dụng vạt cơ trán trong điều trị sụp mi mức độ vừa và nặng"

Chuyên ngành: Răng hàm mặt

Mã số: 62720601

Tên nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Minh

Người hướng dẫn khoa học: 

1. GS.TS. Nguyễn Tài Sơn

2. TS. Đinh Viết Nghĩa

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp khoa học mới của luận án:

1. Về giải phẫu: Đặc điểm giải phẫu của cơ trán (chiều cao của cơ trán ở bờ trong trung bình là 66.56 ± 5.57mm, chiều rộng trung bình là 60.86 ± 5.42mm, góc bờ trong cơ trán – cơ vòng mi trung bình là 73.92 ± 7.37 độ) và thần kinh vận động (khoảng cách đến cung mày là 12.18 ± 2.16mm và số lượng các nhánh tận thái dương khi vào cơ trán là 4.92 ± 0.90 nhánh, góc định hướng trên da là 10,17 ± 2,85 độ).

2. Về lâm sàng: Quy trình phẫu thuật vạt cơ trán hình chữ C bảo tồn thần kinh, tăng độ xoay vạt, điều chỉnh độ cao treo mi, chứng minh bằng hiệu quả trên thực tế lâm sàng (Kết quả: Tốt là 78.7%, Khá là 19.1%, và Kém là 2.1%).

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: "The application of frontalis muscle flap suspension surgery in moderate and severe ptosis treatment"

Speciality: Odonto-stomatology

Code: 62720601

Name of graduate student: Pham Ngoc Minh

Name of supervisor: 

1. Prof. Nguyen Tai Son, PhD.

2. Dinh Viet Nghia, PhD.

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

 

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

1. Anatomical contributions: Anatomical features of frontalis muscle (dimensions: inner edge was 66.56 ± 5.57mm, while the average width was 60.86 ± 5.42mm, frontalis-orbicularis angle: 73.92 ± 7.37 degree) and the muscle’s motor nerve (the distance to the eyebrow 12.18 ± 2.16mm, average number of terminal nerve branches innervating frontal muscle: 4.92 ± 0.90 branches, superficial - oriented angle: 10,17 ± 2,85 degree).

2. Clinical contributions: C-shaped frontalis muscle flap suspension procedure helps to preserve the nerve, increase flap rotation and adjust eyelid elevation, which is proved by clinical efficacy (Good: 78.7%, Fair: 19.1%, and Poor: 2.1%).

 

Chia sẻ