Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi ngực bụng thay thực quản bằng dạ dày đặt sau xương ức điều trị ung thư thực quản

  04:22 PM 13/03/2024

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi ngực bụng thay thực quản bằng dạ dày đặt sau xương ức điều trị ung thư thực quản

Chuyên ngành: Ngoại khoa/Ngoại tiêu hoá

Mã số: 9720104

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Hiệp

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

2. GS.TS. Nguyễn Cường Thịnh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Việc tạo đường hầm bằng phẫu thuật nội soi giúp kiểm soát quá trình tạo đường hầm là một đóng góp có tính sáng tạo của nghiên cứu sinh.

2. Nghiên cứu có tỷ lệ biến chứng thấp, nhất là biến chứng hô hấp.

3. Xác suất sống thêm sau mổ là cao, ngang bằng với các nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới.

4. Việc đặt miệng nối xuống dưới hõm ức tránh thiếu máu ống cuốn, đạt tỷ lệ rò miệng nối là 0% là một phương pháp tốt, có thể mang tính tham khảo.

5. Các kết quả này có tính mới và có ý nghĩa khoa học, có tính ứng dụng cao trong phẫu thuật nội soi cắt thực quản và tạo hình thực quản trong điều trị ung thư thực quản tại Việt Nam.

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research on the application of thoraco-laparoscopic esophagectomy to replace the esophagus by stomach placed in the substernal route in treating esophageal cancer. 

Speciality:Surgery/ Gastrointestinal surgery

Code: 9720104

Name of graduate student: Pham Van Hiep

Name of supervisor: 

1.Assoc. Prof. Nguyen Anh Tuan

2.Prof. Nguyen Cuong Thinh

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

1. Creating substernal route using laparoscopy to help control the tunneling process is an innovative contribution of the graduate student.

2. The study had a low complication rate, especially respiratory complications.

3. The overall survival after surgery is high, equivalent to studies in Vietnam and in the world.

4. Placing the anastomosis below the sternal notch to avoid gastric conduit ischemia and achieve an anastomotic leak rate of 0% is a good method and can be used as a reference.

5. These results are new and have scientific significance, and are highly applicable in thoraco-laparoscopic esophagectomy and in the treatment of esophageal cancer in Vietnam.

Chia sẻ