Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển thần kinh để phục hồi gấp khuỷu và giạng vai trong điều trị tổn thương nhổ, đứt các rễ trên của đám rối cánh tay


Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển thần kinh để phục hồi gấp khuỷu và giạng vai trong điều trị tổn thương nhổ, đứt các rễ trên của đám rối cánh tay”.

Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình

Mã số: 62720129

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Phú

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. GS.TS. Nguyễn Việt Tiến.

2. TS. Nguyễn Viết Ngọc.

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Trước hết, nghiên cứu này đã xác định được quy trình phẫu thuật chuyển thần kinh để phục hồi gấp khuỷu, giạng và xoay ngoài khớp vai trong điều trị tổn thương nhổ đứt các rễ trên của đám rối cánh tay. Nghĩa là xác định được cách chẩn đoán, chỉ định phẫu thuật, các bước kĩ thuật, cách theo dõi đề phòng biến chứng và cách đánh giá kết quả phẫu thuật. Kết quả này có ý nghĩa hướng dẫn thực hành phẫu thuật và ứng dụng kĩ thuật.

Thứ hai, kết quả của luận án cho biết được kết quả phẫu thuật chuyển thần kinh kép phục hồi gấp khuỷu đạt mức tốt và rất tốt là 100%. Chuyển thần kinh đầu dài cơ tam đầu cho nhánh trước thần kinh mũ để phục hồi giạng vai đạt mức tốt và rất tốt là 79%. Chuyển thần kinh XI cho thần kinh trên vai để phục hồi xoay ngoài khớp vai đạt mức tốt và rất tốt là 86,4%.

Thứ ba, nghiên cứu đã xác định được việc lấy thần kinh XI, thần kinh đầu dài cơ tam đầu và một bó sợi vận động của thần kinh trụ, thần kinh giữa để chuyển là không để lại di chứng nào đáng kể. Ngoài ra cũng xác định được một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật.

Do vậy, những kết quả đạt được của luận án có ý nghĩa thực tiễn to lớn, khẳng định thêm những ưu điểm và tính khả thi của kĩ thuật này, có đóng góp tốt cho chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình- Tạo hình và chuyên ngành Phẫu thuật thần kinh.

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: “Study on applying nerve transfer technique to recover elbow flexion and shoulder abduction on treatment of roots avulsion injuries in upper brachial plexus”

Speciality: Trauma - Orthopedic and Plasty surgery

Code number: 62720129

Name of graduate student: Nguyen Van Phu

Name of supervisors:

1.Prof.PhD.MD. Nguyen Viet Tien

2.PhD.MD. Nguyen Viet Ngoc

Traning facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences

 

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

Firstly, this study formed the procedure of nerve transfer surgery to recover elbow flexion and shoulder abduction on treatment of roots avulsion injuries in upper brachial plexus. These recommended the indications of surgery, the method of diagnosis, procedure and process of surgery, protocol of follow up and prevention of complication, and also the method to  evaluate the outcome. The results of this study is valueable for guiding and applying on practice of nerve transfer surgery.

Secondly, the results of this study indicated that the outcome of nerve transfer surgery to recover elbow flexion achieved good and excellent degrees was 100%. Transfering nerve branch of the long head of triceps to anterior branch of axillary nerve to recover shoulder abduction achieved the excellent degree was 79%. Transfering XI nerve to suprascapular nerve to recover shoulder external rotaion reached the good and excellent degrees was 86.4%

Thirdtly, this study revealed that transfering the nerve branch of the long head of triceps, the nerve XI, the motor fascicle of the median nerve and radial nerver was safe without  any sequela. Morever, authors determined factors associated to the outcome of nerve transfer surgery.

Therefore, the results of this study is valueable on practicality, confirms the advantages and feasibllity of  the procedure of transfer nerve surgery in order to massivetly promote the development of majors of Orthopedic - Plastic surgery and nerve surgery as well.

 

Chia sẻ