Nghiên cứu tình trạng tái phát và tái nhiễm Helicobacter Pylori bằng xác định tính đa hình gen UreC ở bệnh nhân loét hành tá tràng

  04:45 PM 18/03/2021

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tình trạng tái phát và tái nhiễm Helicobacter Pylori bằng xác định tính đa hình gen UreC ở bệnh nhân loét hành tá tràng

Chuyên ngành: Nội tiêu hóa

Mã số:    62.72.01.43

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Nguyệt Ánh

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Nguyễn Thúy Vinh

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Tiệt trừ H. Pylori là một vấn đề hết sức cấp thiết vì H. Pylori là nguyên nhân quan trọng gây các bệnh lý của dạ dày, kể cả ung thư dạ dày. Có nhiều phác đồ diệt H. Pylori đạt tỷ lệ diệt H. Pylori khá cao đến trên 90%. Tuy nhiên, những năm gần đây do tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn này làm giảm hiệu quả của các phác đồ điều trị. Mặt khác, sau điều trị tiệt trừ, sự tái xuất hiện của H. Pylori (tái phát hoặc tái nhiễm) với một tỷ lệ không thấp cũng ảnh hưởng tới kết quả điều trị. Tình trạng tái phát và tái nhiễm dẫn đến một số trường hợp điều trị dai dẳng không tiệt trừ H. Pylori triệt để. Xác định tái phát hay tái nhiễm ở một bệnh nhân H. Pylori dương tính trở lại sau tiệt trừ thành công  có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược điều trị. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu của đề tài là rất cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất cao, hữu ích cho chuyên ngành tiêu hóa. Đóng góp mới của đề tài không nhiều, nhưng là những đóng góp quan trọng cả về khoa học và thực tiễn trong sự hiểu biết và chiến lược dự phòng H. Pylori.

Đây là nghiên cứu theo dõi dọc về tái nhiễm và tái phát vi khuẩn H. Pylori tại Việt nam, nội soi đánh giá, sinh thiết lấy mẫu tại nhiều thời điểm khác nhau trong quá trình theo dõi. Lần đầu tiên tại Việt Nam tác giả sử dụng kỹ thuật PCR-RFLP và giải trình tự gen để xác định kiểu gen UreC của các chủng H. Pylori lấy trực tiếp từ mảnh sinh thiết. Đề tài nghiên cứu không những có giá trị với chuyên ngành nội khoa mà còn có giá trị với các chuyên ngành khác như truyền nhiễm, vi sinh, sinh học phân tử. Kết quả của đề tài cho thấy tỷ lệ tái nhiễm cao hơn tái phát ở nhóm nghiên cứu. Từ đó đặt ra vấn đề kiểm soát nguồn lây nhiễm H. Pylori bên cạnh lựa chọn các phác đồ điều trị phù hợp. Chẩn đoán nhiễm H. Pylori từ mảnh sinh thiết bằng phương pháp PCR và giải trình tự gen UreC có tỷ lệ chính xác cao. Phân biệt tái phát và tái nhiễm bằng phương pháp PCR-RFLP có độ chính xác cao và dễ thực hiện, có thể áp dụng được ở các cơ sở y tế có trang bị máy PCR.

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research on recrudescence and reinfection Helicobacter pylori by determination of UreC gene in duodenal ulcer patients

Speciality: Gastroenterology

Code: 62.72.01.43

Name of graduate student: Do Nguyet Anh

Name of supervisor:

1. A/Prof. PhD. Nguyen Thuy Vinh

2. A/ Prof. PhD. Nguyen Thi Hong Hanh

Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

Eradication of H. pyloriis a very urgent problem because H. pylori is an important pathogen closely associated with gastric diseases, including stomach cancer. There are many H. pylori eradication regimens with a high rate to over 90%. However, in recent years the H. pylori antibiotic  resistance has reduced the effectiveness of treatment regimens. On the other hand, after eradication treatment, the H. pylori reapperance (recrudescene or reinfection) at a nots low rate also effected the treatment outcome. The recrudescene and reinfection lead to some persistent treatment that does not eradicate H.pylori. Determination of  H. pylori recrudesceneor reinfection is important in the treament strategy. Therefore, the research issue of the topic is very necessary, has a very high scientific and practical significance, useful for gastrointestinal profession. New contributions of the topic are not many, but important contribution both in science and practice in understanding and H. pylori prevention strategy.

This is a follow-up on H. pylori recrudescene and reinfection in Viet Nam, evaluation by endoscopy, biopsy at different times during follow-up. For the first time in Viet Nam, the author used PCR-RFLP method and genetic sequencing to determine UreC genotypes of H. pylori trains from the stomach biopsy. The research topic is not only valuable for the Internal medicine specialty but also for other specialties such as Infectious diseases, Microbiology and Molecular Biology. The result of research so that reinfection rate  of H. pylori is higher than recrudescene rate. Since then, controlling the source of H. pylori infection beside the selection approriate treatment regimens is also important. Diagnosis of H. pylori infection by PCR method and UreC gene sequencing from biopsy piece has high accuracy rate. Distinguishing H. pylori recrudescene and reinfection by PCR-RFLP method has high accuracy and is easy to implement, can be applied in medical facilities equipped with PCR.

 

Chia sẻ