Nghiên cứu tính kháng kháng sinh nhóm beta-lactam và gen mã hóa beta-lactamase của Escherichia coli và Klebsiella pneumoniae ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết

  04:22 PM 23/04/2021

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính kháng kháng sinh nhóm beta-lactam và gen mã hóa beta-lactamase của Escherichia coli và Klebsiella pneumoniae ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết.

Chuyên ngành:  Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới   

Mã số:  62720153 

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Trịnh Văn Sơn               

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1.  PGS. TS. Lê Hữu Song

                                 2.  TS. Nguyễn Đăng Mạnh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và mang tính cấp thiết trong điều kiện hiện nay khi vấn đề kháng kháng sinh đang là thách thức lớn cho hệ thống chăm sóc y tế. Thiết kế nghiên cứu, phương pháp, kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu có tính khoa học, chặt chẽ, hiện đại, phù hợp và có độ tin cậy cao. Kết quả nghiên cứu có tính mới cả trong học thuật và trong thực hành lâm sàng, cụ thể:

1. Các chủng E. coli và K. pneumoniae gây nhiễm khuẩn huyết kháng cao với cephalosporin, tỷ lệ sinh ESBL của E. coli và K. pneumoniae tương ứng là 58,3% và 22%. Có 26% chủng K. pneumoniae kháng carbapenem.

2. Tỷ lệ các chủng E. coli và K. pneumoniae mang ít nhất một trong ba gen SHV, CTX-M và TEM tương tứng là 91,3% và 90%.

3. Gen CTX-M có giá trị trong chẩn đoán kiểu hình kháng cephalosporin của E. coli và K. pneumoniae với độ nhạy 77,8%-90,2%. NDM-1 có giá trị trong chẩn đoán kiểu hình kháng carbapenem của K. pneumoniae với độ đặc hiệu 86,5%.

4. Trong nhóm nhiễm khuẩn huyết do các chủng còn nhạy với cephalosporin, đáp ứng điều trị kém hơn ở nhóm nhiễm khuẩn huyết do các chủng mang gen CTX-M.

5. Nghiên cứu đóng góp thêm bằng chứng khách quan về giá trị của kiểu gen nhằm định hướng lựa chọn kháng sinh điều trị trong thực hành lâm sàng, đặc biệt đối với những bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do E. coli và K. pneumoniae.  

    

 

 

 

THE SCIENTIFIC INFORMATION OF THESIS

Thesis title: Investigation of beta-lactam resistance and genes encoding beta-lactamase of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae causing bloodstream infections.

Specialty: Infectious and Tropical Disease

Code: 62720153

Doctoral student: Trinh Van Son     

Scientific supervisors:  1.  A/Prof. Dr. Le Huu Song, MD. PhD

                                       2.  Dr. Nguyen Dang Manh, MD. PhD

Educational institution: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences

Summary of new main scientific contributions of the thesis

The research was high significance because bloodstream infection (BSI) caused by multidrug resistant bacteria is a potentially life-threatening condition and challenge for healthcare system worldwide. The study design, methods and techniques were scientific, rigorous, modern and reliable. Thus, the findings have been significantly contributed to both science and clinical practice, as following:

1. High occurrence of broad-spectrum cephalosporin resistance of E. coli and K. pneumoniae causing BSI were reported. The prevalence of ESBL-producing E. coli and K. pneumoniae were 58.3% and 22,0% respectively. 26,0 % of K. pneumoniae strains resisted to carbapenem.

2. There were 91.3% of E. coli and 90% of K. pneumoniae carrying at least one of three common genes encoding ESBL (CTX-M, TEM and SHV).

3. The CTX-M gene is valuable in diagnosis of cephalosporin resistance of E. coli and K. pneumoniae with the sensitivity of 77.8%-90.2%. The specificity of NDM-1 to identify carbapenem resistant K. pneumoniae was 86,5%.

4. In the group of BSI patients caused by cephalosporin susceptible strains, the treatment response was worse in BSI patients due to strains carrying CTX-M.

5. The findings of study provide further clinical evidence for the use of antibiotic resistant genes to guide antibiotic treatment decisions in patients with BSI caused by E. coli and K. pneumoniae.

 

 

Chia sẻ