Nghiên cứu thay đổi nồng độ một số cytokine và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến đỏ da toàn thân bằng methotrexate

  09:41 AM 19/09/2023

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thay đổi nồng độ một số cytokine  và hiệu quả điều trị bệnh vảy nến đỏ da toàn thân bằng methotrexate

Chuyên ngành: Da liễu

Mã số: 62.72.01.52

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Nga

Họ và tên người hướng dẫn: PGS.TS  Đặng Văn Em và PGS.TS Lê Hữu Doanh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Định lượng nồng độ IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α, IFN-γ huyết thanh trước và sau điều trị bệnh vảy nến đỏ da toàn thân bằng methotrexate:

+ Trước điều trị: nồng độ  IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-17, TNF-α, IFN-γ huyết thanh đều cao hơn nhóm đối chứng. IL-17 có mối liên quan với mức độ PASI.

+ Sau điều trị: chỉ có nồng độ IL-6, IL-8 giảm rõ rệt so với trước điều trị còn các IL-10, IL-12, IL-17, TNF-α, IFN-γ huyết thanh đều chưa giảm rõ so với trước điều trị.

- MethotrxateA có hiệu quả trong điều trị vảy nến đỏ da toàn thân:

+ PASI từ 43,6±5,14 sau 12 tuần điều trị giảm còn 14,0±6,37 (giảm 67,72%). Trong đó, rất tốt 3,33%, tốt 26,67%, khá 56,67%, vừa 13,33% và không có kết quả kém.

+ Tác dụng không mong muốn (đau đầu 6,67%, mệt mỏi 63,3%...) và xét nghiệm chức năng gan, thận, máu trước và sau điều trị đều trong giới hạn bình thường.

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Reasearch on some cytokine changes and eficacy of methotrexate in patients with erythrodermic psoriasis

Specialties: Dermatology

Code: 62.72.01.52

Name of graduate student: Pham Thi Nga

Name of supervisor. Assoc Prof. Dang Van Em MD.PhD

Assoc Prof. Le Huu Doanh MD.PhD

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Science

Summary of new main scinefific contributions of the thesis:

- Quantification of serum levels of IL-2, IL4, IL-6, IL-8, IL-10,IL-17, TNF-α, IFN-γ before and after treatment with methotrexate:

+ Before treatment: serum levels of IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α, IFN-γ were higher than the control group. There is a relationship between IL-17 with PASI.

+ After treatment: only the serum IL-6, IL-8 concentration decreased significantly, while the serum IL-2, IL-10, , IL-17, TNF-α, IFN-γ levels did not decrease compared to that with pre-treatment.

- Methotrexate is effective in the treatment of erythrodermic psoriasis:

+ PASI from 43,6±5,14 after 12 weeks of treatment reduced to14,0±6,37 (reduced by 67,72%). In which, very good 3,33%, 74.28% good, 22.86% moderate and no bad results.

+Side effects (headache 6,67%, fatigue 63,3%...) and liver, kidney function tests before and after treatment are within normal limits.

Chia sẻ