Nghiên cứu kết quả đặt stent đường mật qua nội soi mật tụy ngược dòng trong điều trị bệnh nhân hẹp tắc đường mật do ung thư

  10:20 AM 13/04/2023

 

Tên đề tài luận án:  “Nghiên cứu kết quả đặt stent đường mật qua nội soi mật tụy ngược dòng trong điều trị bệnh nhân hẹp tắc đường mật do ung thư”

Chuyên ngành: Nội tiêu hoá

Mã số: 62.72.01.43

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Quang Út

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Nguyễn Tiến Thịnh

2. GS.TS. Nguyễn Khánh Trạch

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

So với các nghiên cứu đã công bố trong nước về đặt stent ĐM qua NSMTND điều trị tắc mật do ung thư, luận án có những đóng góp mới sau đây:

Số lượng BN lớn, hơn 50% BN được khẳng định ung thư bằng tế bào học/mô bệnh học (TBH/MBH), số lượng stent kim loai được sử dụng nhiều hơn stent nhựa và đầy đủ số liệu theo dõi kết quả lâu dài.

Úng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán tế bào học, mô bệnh học ở đường mật: chải té bào, sinh thiết trong đường mật, nội soi đường mật trực tiếp sinh thiết tổn thương trong đường mật.

Nghiên cứu đầu tiên trong nước công bố kết quả bước đầu của đặt stent ĐM qua NSMTND điều trị TMDUT trước phẫu thuật.

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: “study on results of endoscopic retrograde cholagiopancreatography biliary stenting for treatment of patients with malignant biliary obstruction”

Speciality: Gastroenterology

Code: 62 72 01 43

Name of graduate student: Do Quang Ut

Name of supervisor:

1. Assoc. Prof. PhD. Nguyen Tien Thinh

2. Prof. PhD. Nguyen Khanh Trach

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

Compared with domestic published studies on EBS for treatment of MBO, the thesis has the following new contributions:

The number of patients was large, more than 50% of patients were confirmed with cancer by cytology/histopathology, the number of metal stents used were lager than that of plastic stents, and there were sufficient data of long term results.

Application of new techniques in cytological and histopathological diagnosis of biliary tract: intra-bile duct brush cytology or biopsy, direct cholangioscopy to biopsy lesions in the biliary tract.

The first study  published the initial results of EBS for preoprarive treatment of MBO.

 

 

Chia sẻ