Nghiên cứu hiệu quả, tính an toàn và mức tiêu thụ sevofluran trong gây mê dòng thấp có sử dụng ecoflow cho phẫu thuật bụng mở ở người cao tuổi


Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hiệu quả, tính an toàn và mức tiêu thụ sevofluran trong gây mê dòng thấp có sử dụng ecoflow cho phẫu thuật bụng mở ở người cao tuổi

Chuyên ngành:  Gây mê Hồi sức

Mã số: 62720122

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Phạm Thị Lan

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS Công Quyết Thắng

2. TS. Tống Xuân Hùng

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng phương pháp gây mê sevofluran dòng thấp 0,5 lít/phút hoặc 1 lít/phút cho phẫu thuật bụng mở ở74 người bệnh cao tuổicho kết quả: Cả hai phương pháp đều có thể áp dụng để duy trì mê hiệu quả thông qua theo dõi độ mê bằng Entropy (40 ≤ RE, SE ≤ 60, mức chênh RE – SE < 3). Có thể theo dõi độ mê thông qua chỉ số MAC, vì RE và SE của Entropy có mối tương quan tuyến tính nghịch, mạnh và rất chặt chẽ với MAC (r > 0,8 ở cả hai nhóm nghiên cứu, p < 0,001). Mức tiêu thụ sevofluran ởnhóm 0,5 lít/phútthấp hơn nhóm 1 lít/phút(0,14 ± 0,03 ml/phút so với 0,19 ± 0,05 ml/phút, p < 0,001).

Gây mê dòng thấp bằng lưu lượng khí mới 0,5 lít/phút hoặc 1 lít/phút có sử dụng ecoflow cơ bản đáp ứng không thiếu O2 và ưu thán trong giờ đầu duy trì mê. Nguy cơ giảm O2 máu với SpO2= 92% (PaO2 = 64,7 ± 3,8 mmHg) chỉ thấy ở nhóm 0,5 lít/phút (32,4%) sau 97,2 ± 19,6 phútgây mê dòng thấp. Nguy cơ ưu tháncũng chỉ thấy ở nhóm 0,5 lít/phút (18,9%)với EtCO2= 45mmHg (PaCO2 = 48,9±0,8mmHg) sau 72,3 ± 22,7 phút gây mê dòng thấp.Có thể xử trí nhanh chóng giảm O2 máu và ưu thán bằng tăng FiO2 và tăng tần số thở. Phần mềm Ecoflow có vai trò dự báo sớm nguy cơ giảm O2 máu trong gây mê dòng thấp.

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Study onefficacy, safety and sevofluraneconsumption in low-flow anesthesiausing Ecoflowfor open abdominal surgery in elderly patients.

Speciality: Anesthesiology

Code: 62720122

Full name of  graduate student:  Pham Thi Lan

Full names of Supervisors:

1. Assoc. Prof. Cong Quyet Thang, M.D, Ph.D.

2. Tong Xuan Hung, M.D, Ph.D.

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

 

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

The resultsof our research using the method of low flow sevofluran anesthesia at 0.5 L/min or 1 L/min for open abdominal surgery in 74 elderly patients showed that both methods can be applied for maintaining efficacy of anesthesia by monitoring Entropy (40 ≤ RE, SE ≤ 60, the difference of RE – SE <3). The depth of anesthesia can also be monitored via MAC index, because RE and SE of Entropy had a very close strong and inverse correlation with MAC (r>0.8 in both groups, p <0.001). The sevoflurane consumption of group 0.5 L/min was lower than that of group 1 L/min (0.14 ± 0.03 ml/min compared to 0.19 ± 0.05 ml/min, p <0.001).

Low-flow anesthesia with fresh gas flow 0.5 L/min or 1 L/min using ecoflow basically supply enough oxygen and no risk of hypercapbiain thefirst hour of the maintenance of anesthesia. The risk of hypoxemia with SpO2 = 92% (PaO2 = 64.7 ± 3.8 mmHg) only occurred in group 0.5 L/min (32.4%) after 97.2 ± 19.6 minutes of low-flow anesthesia. The risk of hypercarbia only occurred in group 0.5 L/min (18.9%) with EtCO2 = 45mmHg (PaCO2 = 48.9 ± 0.8mmHg) after 72.3 ± 22.7 minutes of low-flow anesthesia. Hypoxemia and hypercarbia can be treated quickly by increasing FiO2 and respiratory rate. Ecoflow software played a role in early predictions for the risk of hypoxemia.

Chia sẻ