Nghiên cứu hiệu quả điều trị hỗ trợ suy gan cấp bằng phương pháp thay huyết tương thể tích cao

  05:18 PM 09/08/2023

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hiệu quả điều trị hỗ trợ suy gan cấp bằng phương pháp thay huyết tương thể tích cao

Chuyên ngành: Gây mê hồi sức

Mã số: 9 72 01 02

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Đăng Đức

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. PGS.TS. Bế Hồng Thu

2. TS. Lê Lan Phương

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu có đóng góp nhất định trong thực tiễn lâm sàng, góp phần tiên lượng và điều trị suy gan cấp. Những kết quả mới đạt được:

Nguyên nhân gây suy gan cấp chủ yếu là ngộ độc cấp chiếm 82,22%, trong đó chủ yếu là ngộ độc thuốc đông y.

 Tỷ lệ tử vong/xin về chiếm 46,67%.

Độ não gan, SOFA, NH3 và IL6 có mối tương quan thuận, mức độ chặt với nguy cơ tử vong của bệnh nhân suy gan cấp.

Một số yếu tố có vai trò tiên lượng tử vong chung ở bệnh nhân suy gan cấp gồm SOFA > 8 điểm, thở máy, NH3 >70 U/l, lactat > 3 mmol/l, INR > 2 và IL6 > 38 pg/ml

Có sự cải thiện về lâm sàng và 1 số chỉ số xét nghiệm chức năng gan sau mỗi lần thay huyết tương thể tích cao

Không có biến chứng nghiêm trọng do thay huyết tương thể tích cao

            

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Study on the effectiveness of supportive treatment for acute liver failure by high-volume plasma exchange

Speciality: Resuscitation anesthesia

Code: 9 72 01 02

Name of graduate student: Nguyen Dang Duc

Name of supervisor: 

1. Assoc. Prof. Be Hong Thu, PhD, MD

2. Le Lan Phuong PhD, MD

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

The research topic has scientific and practical significance. Research results have certain contributions in clinical practice, contributing to the prognosis and treatment of patients with acute liver failure.

New results achieved:

- The main cause of acute liver failure is acute poisoning, accounting for 82.22%, of which mainly poisoning with traditional medicine.

- The rate of death/return accounted for 46.67%.

- Hepatic brain level, SOFA, NH3 and IL6 have a strong positive correlation with the risk of death of patients with acute liver failure.

- Some factors have a role in the prognosis of overall mortality in patients with acute liver failure including SOFA > 8 points, mechanical ventilation, NH3 >70 U/l, lactate > 3 mmol/l, INR > 2 and IL6 > 38 pg/ml.

- There was clinical improvement and some liver function tests after each high volume plasma exchange.

No serious complications from high volume plasma exchange.         

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ