Nghiên cứu điều trị nhạy cảm ngà răng ở người lao động trong ngành sản xuất hoá chất bằng Seal & Protect

  05:27 PM 16/11/2023

Họ và tên nghiên cứu sinh: Quách Huy Chức

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu điều trị nhạy cảm ngà răng ở người lao động trong ngành sản xuất hoá chất bằng Seal & Protect

Ngành: Răng Hàm Mặt            

Mã số: 9720501

Họ và tên người hướng dẫn:

1. GS.TS Trịnh Đình Hải.       

2. PGS.TS Lê Thị Thu Hà.

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những điểm mới của luận án:

Nhạy cảm ngà răng là một bệnh khá phổ biến, tỷ lệ mắc bệnh cao và dao động nhiều ở các cộng đồng khác nhau, là bệnh gây ảnh hưởng nhiều tới chức năng ăn nhai và chất lượng cuộc sống, nhất là đối với những người thường xuyên tiếp xúc với axít. Seal & Protect là một loại vật tư y tế dạng dịch trong suốt, dễ sử dụng, chỉ bôi lên răng 02 lần và chiếu đèn quang trùng hợp mỗi lần 10 giây; có tác dụng che phủ những vùng lộ ngà sớm để ngăn ngừa hoặc làm giảm mòn cổ răng, ngăn chặn sâu răng và điều trị nhạy cảm ngà. Việc nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng của nhạy cảm ngà răng trên những người lao động tiếp xúc với axít và điều trị nhạy cảm ngà răng bằng Seal & Protect cho nhóm người lao động bị nhạy cảm ngà răng nêu trên, theo dõi đánh giá hiệu quả điều trị nhạy cảm ngà răng tại các thời điểm ngay sau bôi, sau 3, 6 và 12 tháng là việc làm cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn lớn và giá trị khoa học cao.

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về hiệu quả sử dụng Seal & Protect điều trị nhạy cảm ngà răng ở người lao động làm việc trong môi trường có axít. Từ đó đưa ra những khuyến nghị trong việc điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người lao động có tiếp xúc với axít và người dân, người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đồng thời khuyến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đưa bệnh nhạy cảm ngà răng do tiếp xúc với axít vào danh mục bệnh nghề nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong môi trường độc hại có axít làm gia tăng tình trạng xói mòn răng.

Cung cấp những bằng chứng mới về hiệu quả điều trị nhạy cảm ngà răng bằng Seal & Protect trên nhóm người lao động có tiếp xúc với axít là rất tốt trong 3- 6 tháng, ngay sau điều trị hiệu quả rất tốt đạt 97,4%, sau 3 tháng hiệu quả giảm dần nhưng vẫn giữ mức cao là 81,7% và sau 6 tháng đạt 51,23%. Hiệu quả tốt hơn khi phát hiện sớm và điều trị ngay, đặc biệt là trên những răng có độ mòn thấp, nhạy cảm ít; nếu có điều kiện thì bôi bổ sung tại thời điểm 3 đến 6 tháng hoặc kết hợp thêm phương pháp để đạt hiệu quả giảm nhạy cảm ngà kéo dài hơn nữa.

 

 

 

SUMMARY OF NEW INFORMATION IN THE THESIS

 

Name of graduate student: Quach Huy Chuc

Name of thesis: Research on treatment of dentin hypersensitivity in workers in the chemical industry by Seal & Protect

Speciality: Odonto – Stomatology       

Code: 9720501

Name of supervisor:

1. Professor, PhD. Trinh Dinh Hai

2. Associate Professor, PhD. Le Thi Thu Ha

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

Dentin hypersensitivity is a fairly common disease, with a high incidence and fluctuating in different communities. It is a disease that greatly affects chewing function and quality of life, especially for people with disabilities frequently exposed to acids. Seal & Protect is a transparent, easy-to-use medical device that is applied to teeth only twice and irradiated with photopolymerization for 10 seconds each time; It has the effect of covering early exposed dentin areas to prevent or reduce neck wear, prevent tooth decay and treat dentin hypersensitivity. The research on clinical characteristics of dentin hypersensitivity on workers exposed to acids and dentin hypersensitivity treatment with Seal & Protect for the above group of workers with dentin hypersensitivity, monitoring and evaluation Effective treatment of dentin hypersensitivity at the time immediately after application, after 3, 6 and 12 months is necessary work, has great practical significance and high scientific value.

This is one of the first research in Vietnam on the effectiveness of using Seal & Protect to treat dentin hypersensitivity in employees working in an acidic environment. From there, make recommendations on the treatment and care of oral health for workers exposed to acid and people, people in remote, disadvantaged areas; at the same time, it is recommended that the competent state management agency put dentin hypersensitivity disease caused by acid exposure into the list of occupational diseases to ensure the interests of employees working in a toxic environment with acid causing increased tooth erosion.

Providing new evidences about the effectiveness of Seal & Protect dentin hypersensitivity treatment on the group of workers exposed to acids is very good in 3-6 months, right after treatment, the effect is very good reaching 97.4 %, after 3 months the efficiency decreased gradually but still kept the high level of 81.7% and after 6 months reached 51.23%. Better effect when detected early and treated immediately, especially on teeth with low wear, less sensitive; If possible, apply additionally at 3 to 6 months or combine additional methods to achieve a longer lasting effect of reducing dentin sensitivity.

Chia sẻ