Nghiên cứu điều trị lệch lạc khớp cắn loại I Angle bằng hệ thống mắc cài tự buộc và dây cung mở rộng phía bên, không nhổ răng

  03:09 PM 17/10/2023

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu điều trị lệch lạc khớp cắn loại I Angle bằng hệ thống mắc cài tự buộc và dây cung mở rộng phía bên, không nhổ răng.”

Ngành:      Răng Hàm Mặt

Mã số:                 9720501

Họ và tên nghiên cứu sinh:   Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. GS. TS. Trịnh Đình Hải

2. PGS.TS. Lê Thị Thu Hà

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Ở Việt Nam, kỹ thuật chỉnh răng bằng mắc cài tự buộc và dây cung mở rộng  để điều trị sai khớp cắn đã được ứng dụng tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào được công bố về vấn đề này, do đó đề tài mang tính cấp thiết, thời sự và có ý nghĩa khoa học. Đề tài đã đưa ra những đóng góp mới sau:

Đề tài nghiên cứu đưa ra một số đặc điểm lâm sàng và Xquang của các bệnh nhân có sai khớp cắn loại I Angle, có chỉ định điều trị không nhổ răng

Hiệu quả của mắc cài tự buộc và dây cung mở rộng phía bên trong điều trị sai khớp cắn loại I Angle, có chỉ định điều trị không nhổ răng.

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Research of treatment in patient with Angle class I malocclusion, non-extraction using self-ligating brackets and broader archwires

Speciality: Odonto - Stomatology

Code: 9720501

Name of graduate student:

Name of supervisor:

1. Prof.PhD. Trinh Đinh Hai

2. Prof.PhD. Le Thi Thu Ha

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

In Vietnam, the technique of orthodontic treatment with self-ligating brackets and broader archwires to treat malocclusion has been applied, but no research has been published on this issue, so the topic is urgent, topical and of scientific significance. This thesis has made the following new contributions:

- The study presents some clinical and radiographic characteristics of patients with Class I Angle malocclusion, with indications for non-extraction treatment.

- Efficacy of self-ligating brackets and broader archwires in the treatment of Class I Angle malocclusion, which is indicated for non-extraction treatment.

Chia sẻ