Nghiên cứu điều trị chấn thương cột sống vùng bản lề ngực – thắt lưng loại Denis IIB bằng phẫu thuật cố định cấu hình ngắn kèm ghép xương liên thân đốt


Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu điều trị chấn thương cột sống vùng bản lề ngực – thắt lưng loại Denis IIB bằng phẫu thuật cố định cấu hình ngắn kèm ghép xương liên thân đốt.

Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình

Mã số: 62720129

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Quyền

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. TS. Phan Trọng Hậu

2. PGS.TS. Phạm Hòa Bình

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Là một trong số ít các nghiên cứu chuyên sâu về loại chấn thương cột sống thường gặp nhất tại Việt Nam là Denis IIB vùng bản lề ngực – thắt lưng. Nghiên cứu ngoài việc mô tả các triệu chứng lâm sàng và hình ảnh thường gặp của chấn thương cột sống loại Denis IIB. Cũng đã tìm hiểu được sự liên quan giữa các dấu hiệu hình ảnh và dấu hiệu tổn thương thần kinh cụ thể là sự liên quan giữa mức độ giãn rộng của khoảng liên cuống cung và mức độ hẹp ống sống đối với mức độ nặng của dấu hiệu tổn thương thần kinh. Đây là một trong những điểm mới của luận án khi nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng và hình ảnh trong chấn thương cột sống loại Denis IIB ở vùng bản lề ngực thắt lưng.

Tác giả nghiên cứu sử dụng cấu hình ngắn kèm ghép xương liên thân đốt sống qua lỗ ghép điều trị chấn thương cột sống Denis IIB vùng bản lề ngực – thắt lưng với số lượng BN là 40 và thời gian theo dõi 53,3 tháng. Đây là phương pháp điều trị mới, ít được báo cáo tại Việt Nam. Kết quả nghiên cưu đã cho thấy hiệu quả và hạn chế của phương pháp điều trị này đối với tổn thương cột sống Denis IIB ở vùng ngực thắt lưng. Đồng thời đây cũng là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam đối chiếu kết quả điều trị bằng phẫu thuật giữa hai nhóm điểm LSC

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research on the treatment of thoracolumbar fracture Denis IIB by fixation surgery using short configuration combined with interbody fusion

Speciality: Trauma-orthopeadics and reconstruction

Code: 62720129

Name of graduate student: Nguyen Ngoc Quyen

Name of supervisor:

1 PhD. Phan Trong Hau

2. Ass.Prof.PhD. Pham Hoa Binh

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

 

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

This is one of the few research which specialty study about the most common type of spinal fracture in Vietnam that is Denis type IIB. The research has been found out the correlation between imaged finding and the severity of neurological injury which including the correlation of the canal compromise and the interpedicular distance widening with the severity of neurological deficit. This is one of new point of the thesis when studies about the clinical manifestation and imaged finding of spinal fracture, Denis type IIB at thoracolumbar region.

The author has performed the study about using short fixation combined with transforaminal interbody fusion for treatment of thoracolumbar fracture Denis type IIB with 40 patients and 53.3 months of follow-up. This is a new method for surgical treatment of thoracolumbar burst fracture which is few reported in Vietnam. The outcomes of study showed the advantages and disadvantages of this surgical treatment for spinal fracture Denis type IIB at thoracolumbar region. This is the first study to compare the results between two groups of LSC.

Chia sẻ