Nghiên cứu điều trị biến dạng ổ mắt do di chứng chấn thương


Tên đề tài luận án: “ Nghiên cứu điều trị biến dạng ổ mắt do di chứng chấn thương”

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt.           Mã số: 62720601

Họ và tên NCS: Đinh Quốc Thắng

Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Vũ Ngọc Lâm

2. PGS.TS. Nguyễn Bắc Hùng

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Đưa ra các tiêu chuẩn chẩn đoán biến dạng ổ mắt trên lâm sàng và X- quang.

2. Xác định mức độ biến dạng ổ mắt qua chụp cắt lớp, đặc biệt đưa ra cách tính thể tích ổ mắt và thể tích ổ khuyết xương trước phẫu thuật dựa trên phim cắt lớp vi tính có phần mềm đo thể tích.

3. Luận án nghiên cứu sâu về kết quả điều trị biến dạng ổ mắt bằng ghép sụn sườn tự thân (đặc biệt với sụn nghiền, mảnh nhỏ)là vật liệu sẵn có, tiện lợi, cho hiệu quả cao với tỷ lệ biến chứng thấp.

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: "Study on treatment of obitaldeformation due to traumatic sequelae"

Speciality:Odonto-stomatology

Code: 62720601

Name of graduate student: Dinh Quoc Thang

Name of supervisor: 

1Assoc. Prof. Vu Ngoc Lam

2 Assoc. Prof. Nguyen Bac Hung

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

 

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

1. To publish standard ofdiagnostic orbital deformation in clinical and radiological.

2. Determine the degree of obital deformation through computer tomography, especially giving calculation of orbital volume and volume ofbonedefect preoperative,based on computerized tomography film with volume measurement software.

3. Thesis  in-depth study of orbital deformity and results treatment by autologous rib cartilage grafting (especially with crushed cartilage and small pieces) is an natural source and convenient material with good efficiency and low complication rate.

 

Chia sẻ