Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị sóng xung kích ở bệnh nhân thiếu máu cơ tim cục bộ mạn tính

  09:29 AM 15/07/2023

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị sóng xung kích ở bệnh nhân thiếu máu cơ tim cục bộ mạn tính”

Chuyên ngành: Nội khoa/Nội Tim mạch

Mã số: 9720107

Họ và tên NCS: Lê Duy Thành

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Vũ Điện Biên

2. PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Đây là một nghiên cứu đầu tiên về ứng dụng phương pháp mới trong điều trị bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ mạn tính có đau thắt ngực kháng trị ở nước ta.

2. Kết quả nghiên cứu thu được khẳng định tính an toàn của phương pháp điều trị sóng xung kích trong điều kiện nước ta hiện nay. Không thấy có tác dụng tổn thương chức năng gan và thận, men tim, cơ quan tạo máu và chưa thấy các rối loạn nhịp phức tạp.

3. Liệu pháp sóng xung kích tim giúp cải thiện triệu chứng đau thắt ngực trên lâm sàng, nghiệm pháp đi bộ 6 phút, chỉ số NT- proBNP và EF (Simpsons) sau 6 tháng, các mức độ và diện khuyết xạ trên SPECT.

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: “Research for clinical, subclinical characteristics of cardiac shockwave therapy in patients with ischemic heart disease”

Speciality: Internal Medicine/Internal Cardiology

Code: 9720107

Name of graduate student: Le Duy Thanh

Name of supervisor:

1.  Associate Professor. Dr. Vu Dien Bien

2. Associate Professor. Dr. Pham Nguyen Son

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

1. This is the first study on the application of new methods in the treatment of ischemic heart disease with refractive angina pectoris in our country.

2. The obtained research results confirm the safety of cardiac shockwave therapy in our country's current conditions. No effect on liver and kidney function damage, cardiac enzymes, hematopoietic organs and complicated arrhythmias were observed.

3. Cardiac shockwave therapy improves clinical symptoms of angina, 6-minute walking test, NT-proBNP and EF index (Simpsons) after 6 months, levels and areas of radiation defects on SPECT.

 

Chia sẻ