Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ mới”

Bệnh viện TWQĐ 108 đã được Bộ Khoa học Công nghệ giao triển khai nhiệm vụ độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ mới” từ tháng 12/2016. Sau gần 4 năm thực hiện đề tài, sáng ngày 25/9/2020, nghiệm thu đề tài trên của Bệnh viện TWQĐ 108 được đánh giá đạt.

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ mới” với 10 thành viên tham gia, trong đó Trung tướng PGS.TS. Lê Thu Hà – Nguyên Chính ủy Bệnh viện TWQĐ 108, là Chủ nhiệm đề tài. Triển khai đề tài khoa học với mục tiêu đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y thời kỳ mới; đồng thời đề xuất xây dựng bộ tiêu chí về vấn đề trên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 

Trung tướng PGS.TS. Lê Thu Hà cho biết: “Phẩm chất và năng lực người thầy thuốc quân y là tổng hợp của các yếu tố chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống; trình độ tổ chức chỉ huy quân y và trình độ chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong suốt những năm qua, đội ngũ cán bộ quân y đã luôn khắc phục khó khăn, không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất và năng lực, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nên sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị quân đội, được bộ đội và nhân dân tin cậy. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, ngành quân y còn có hạn chế nhất định trong chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ quân y hiện nay. Vì vậy, cần phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong thời kỳ mới”.

 

Đề tài sẽ góp phần cung cấp những luận cứ Khoa học cho Nhà nước và Quân đội trong hoạch định chính sách liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ quân y và nâng cao phẩm chất chất, năng lực của đội ngũ trong thời kỳ mới; góp phần cung cấp dữ liệu, tài liệu để Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và cơ sở y tế xác định chủ trương, biện pháp; đóng góp trực tiếp vào sự phát triểm của ngành Khoa học xã hội và nhân văn; đồng thời là tài liệu tham khao phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và đào tạo.

 

 

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu của Bộ Khoa học Công nghệ đánh giá đề tài đạt và chúc mừng kết quả tốt của nhóm nghiên cứu.

Thực hiện: Truyền thông Bệnh viện.

Chia sẻ