Lịch xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 của Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108

   
VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
     Y DƯỢC LÂM SÀNG 108
      HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
     -------------------
 
  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       -----------------------------
               Hà nội, ngày 04 tháng 4 năm 2014 

         

                    
LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2014


Thời gian

Nội dung

Thành phần\Đảm nhiệm

Địa điểm

13h30

Ngày 15/5/2014

Họp xét điều kiện dự tuyển

-         -  Hội đồng tuyển sinh

          -  Ban thư ký

Hội trường 2

Nhà Chỉ huy & CQ

8h30

Ngày 19/5/2014

Tập trung thí sinh, phổ biến quy chế, lịch xét tuyển

           -  Hội đồng tuyển sinh

          -  Ban thư ký

          - Các Tiểu ban chuyên môn

Phòng Sau đại học

13h30

Ngày 26/5/2014

Họp phổ biến quy chế, lịch xét tuyển

Các Tiểu ban chuyên môn

Hội trường 2

Nhà Chỉ huy & CQ

8h00

Ngày 27/5-30/5/2014

Chấm đề cương dự tuyển

           - Hội đồng tuyển sinh

          - Ban thư ký

Tại các Bộ môn

Xét hồ sơ dự tuyển

          - Hội đồng tuyển sinh

          - Ban thư ký

Phòng Sau đại học

13h30

Ngày 11/6/2014

Họp thông qua kết quả xét tuyển

          -  Hội đồng tuyển sinh

         -  Ban thư ký

Hội trường 2

Nhà Chỉ huy & CQ
                                                                  CHỦ TỊCH 
                                                                                (đã ký)

                                                                                    VIỆN TRƯỞNG
                                                                                 Trung tướng Trần Duy Anh


Chia sẻ