Khảo sát hệ động mạch nuôi vạt cơ rộng ngoài qua chụp CT320 và ứng dụng trong điều trị nhiễm khuẩn khớp háng sau thay khớp

  03:56 PM 14/05/2024

Tên đề tài luận án: Khảo sát hệ động mạch nuôi vạt cơ rộng ngoài qua chụp CT320 và ứng dụng trong điều trị nhiễm khuẩn khớp háng sau thay khớp

Ngành: Ngoại khoa/Chấn thương chỉnh hình và tạo hình

Mã số: 9720104

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Văn Tuấn

Họ và tên người hướng dẫn:

1. GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng

2. GS.TS. Lâm Khánh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Ứng dụng CT 320 lát cắt để khảo sát được nhánh xuống động mạch mũ đùi ngoài cho biết được nguyên ủy, kích thước, sự phân nhánh giúp phẫu thuật thuận lợi và chủ động hơn trong thiết kế vạt và thực hiện phẫu thuật. Nghiên cứu này chưa được công bố tại Việt Nam, góp phần khảo sát được mạch nuôi cơ rộng ngoài trên cơ thể sống, phục vụ cho phẫu thuật.

Cho biết được kết quả sử dụng vạt cơ rộng ngoài điều trị nhiễm khuẩn khớp háng mạn tính, với kết quả gần có 33/34 trường hợp hết viêm rò, 01 trường hợp hoại tử vạt phải cắt cụt chi, kết quả xa 29/30 bệnh nhân liền sẹo vết mổ đạt kết quả tốt, 01/30 trường hợp viêm rò tái phát, đã thay lại khớp cho 6 bệnh nhân. Đây là ứng dụng lần đầu tiên được công bố tại Việt nam, góp phần vào điều trị thành công những trường hợp nhiễm khuẩn khớp háng tái phát nhiều lần, tổn thương phức tạp.

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Investigation of the arteries supplying the vastus lateralis muscle flap by 320-detector-row computed tomography and application in the treatment of hip infection after joint artroplasties

Speciality: General Surgery/Orthopedic Surgery and Plastic Surgery

Code: 9720104

Name of graduate student: Phung Van Tuan

Name of supervisors:

1. Prof. Nguyen The Hoang MD, PhD

2. Prof. Lam Khanh MD, PhD

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

Evaluate the anatomical characteristics of the descending branch of the lateral femoral circumflex artery by 320-detector-row computed tomography system to make more convenient and active in flap design and surgical performance. This study has not been published in Vietnam, contributing to surveying the vastus lateralis muscle circuit in the living body, serving surgery.

Indicate the results of using the vastus lateral muscle flap to treat chronic hip infections, with short-term results: 33/34 patients healed surgical scars, and 1/34 had limb amputation and long-term results: 29 patients with good scar healing, 01 patient after surgery has episodes of fistulitis, revission total hip arthroplasties for 6 patients. This is the first application published in Vietnam, contributing to the successful treatment of cases of recurrent hip infections and complex injuries after hip arthrolasties.

Chia sẻ