Kế hoạch Tổ chức huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật cho các Bệnh viện tuyến năm 2020


 Xem toàn văn kế hoạch: Tại đây

 

 

 Xem toàn văn kế hoạch: Tại đây

Chia sẻ