Giới thiệu Bộ môn Thần kinh

  10:46 PM 13/07/2018

PGS.TS.TTƯT Nguyễn Hoàng Ngọc

Chủ nhiệm Bộ môn

 


Chức năng và nhiệm vụ

- Là cơ sở đào tạo sau đại học ở bậc học Tiến sĩ chuyên ngành Thần kinh, tham gia đào tạo Bác sĩ Chuyên khoa I, Bác sĩ Chuyên khoa II của Bệnh viện.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế.

Hoạt động chuyên môn

- Tham gia đào tạo sau đại học cho chuyên ngành thần kinh như: Nghiên cứu sinh, BSCKI, BSCKII, thạc sỹ, chuyên khoa định hướng, tham gia biên soạn tài liệu chuyên ngành thần kinh, tổ chức các lớp tập huấn thần kinh toàn quân.
- Đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong đó có 1 đề tài nhánh cấp nhà nước, nhiều đề tài cấp bộ và cơ sở đã được nghiệm thu và ứng dụng có hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị. - Tham gia công tác chỉ đạo tuyến.

 

Liên hệ: 024. 62784150

Chia sẻ