ĐỀ ÁN, DỰ ÁN KHCN

Tiến độ thực hiện đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108”
  09:51 04/02/2020
Ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 2811/QĐ-BQP phê duyệt Đề án khoa học và công nghệ: “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”; Đề án gồm 11 đề tài nghiên cứu, ứng dụng và 8 nhiệm vụ tăng cường năng lực KH&CN;