Nghiên cứu một số cytokin huyết thanh và hiệu quả điều trị bệnh trứng cá thông thường mức độ vừa và nặng bằng isotretinoin kết hợp azithromycin

  04:41 PM 02/05/2024

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cytokin huyết thanh và hiệu quả điều trị bệnh trứng cá thông thường mức độ vừa và nặng bằng isotretinoin kết hợp azithromycin.

Ngánh/Chuyên ngành: Nội khoa/Da liễu   

Mã số: 9720107

Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Phi Long

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. PGS.TS. Châu Văn Trở

2. PGS.TS. Đặng Văn Em

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Xác định thay đổi nồng độ IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-17, trước và sau điều trị bệnh trứng cá thông thường mức độ vừa và nặng bằng isotretinoin liều thấp kết hợp với azithromycin. Sau điều trị nồng IL-6, IL-10, IL-17 giảm so với trước điều trị.

Đánh giá được hiệu quả điều trị của isotretinoin liều thấp kết hợp với azithromycin trong điều trị bệnh trứng cá thông thường mức độ vừa và nặng là có hiệu quả nhanh, ít tác dụng không mong muốn.  

 

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Thesis title: Research on serum levels of cytokines and the efficacy of combined isotretinoin and azithromycin in the treatment of moderate to severe acne.

Speciality/Subspeciality: Internal medicine/Dermatology

Code: 9720107

Ph.D. student: Mai Phi Long

Supervisors: 

1. Ass. Prof. Chau Van Tro, MD, PhD

2. Ass. Prof. Dang Van Em, MD, PhD

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences

Summary of the new main scientific contribution of the thesis:

Investigated level changes of IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, and IL-17 in patients with moderate and severe acne vulgaris before and after the combined treatment of isotretinoin and azithromycin. The serum levels of IL-6, IL-10, and IL-17 in patients after treatment decreased significantly compared to before treatment.

Indicated that the combination of low-dose isotretinoin and azithromycin in the treatment of moderate and severe acne is effective quickly and has few side effects.

 

Chia sẻ