Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị cắt lớp vi tính ngực trong đánh giá nốt đơn độc ở phổi kích thước trên 8mm


Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị cắt lớp vi tính ngực trong đánh giá nốt đơn độc ở phổi kích thước trên 8mm.

Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Mã số: 62720166

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Văn Lương

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Lâm Khánh

2. PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Đề tài luận án có tính cấp thiết, thời sự, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nêu lên được tính cấp thiết, khả năng chẩn đoán nốt đơn độc ở phổi bằng CLVT, tác giả đã nghiên cứu phương pháp CLVT pha muộn và có so sánh với CLVT động trong đánh giá nốt đơn độc ở phổi.

Qua nghiên cứu thấy rằng, phương pháp CLVT pha muộn là cần thiết và phù hợp trong đánh giá và chẩn đoán phân biệt nốt đơn độc ở phổi lành hay ác tính. Phương pháp này có ý nghĩa lâm sàng vì  thời gian chụp nhanh, giảm nhiễu xạ, hình ảnh rõ nét, chụp được cho hầu hết đối tượng thăm khám. Ngoài ra, phương pháp này cũng có độ nhạy, độ đặc hiệu và đô chính xác cao nên rất có ý nghĩa trong việc chẩn đoán sớm ung thư phổi, đây là vấn đề cốt lõi trong việc giảm thiểu các biến chứng, các nguy cơ do ung thư phổi gây ra cũng như góp phần điều trị khỏi hoàn toàn bệnh lý này.

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research on imaging characteristic and chest computed tomography value in assessing solitary pulmonary nodules larger thanh 8mm diameter

Speciality: Radiology

Code: 62720166

Name of graduate student: Hoang Van Luong

Name of supervisor:

1. Ass. Prof. PhD. Lam Khanh

2. Ass. Prof. PhD. Nguyen Viet Nhung

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

 

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

The thesis topic is urgent, updated and it has scientific and practical significance, it raises the urgency, the ability to diagnose solitary pulmonary nodules by CT, the author has studied the method of delay phase CT and compared with dynamic CT in assessment of solitary pulmonary nodules.

Through the study, the method of delay phase CT is necessary and appropriate in the assessment and differential diagnosis of solitary pulmonary nodules that are benign or malignant. This method has clinical significance because of the rapid scan time, reduced artifact, clear image, using for most of the examined subjects. In addition, this method also has high sensitivity, specificity and accuracy, making it is very important for early diagnosis of lung cancer, which is the essential issue in minimizing complications and risks that were caused by lung cancer as well as contributing to complete cure of this disease.

 

Chia sẻ