Danh sách ứng viên Giáo sư/ Phó Giáo sư năm 2022

  04:45 PM 01/07/2022

- Hồ sơ ứng viên Giáo sư Lâm Khánh: Tải tại đây

- Hồ sơ ứng viên Giáo sư Lê Ngọc Hà: Tải tại đây

- Hồ sơ ứng viên Phó Giáo sư Phạm Trường Sơn: Tải tại đây

- Hồ sơ ứng viên Phó Giáo sư Lê Thị Thu Hải: Tải tại đây

 

Chia sẻ