Phòng Tài chính

  02:44 PM 12/07/2018

ThS. Phạm Văn Điểm

Trưởng phòng


Chức năng nhiệm vụ

- Có trách nhiệm làm tham mưu và giúp chỉ huy Bệnh Viện thực hiện công tác tài chính của Bệnh viện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên (BQP).

- Lập dự toán ngân sách hàng năm với BQP.

- Chấp hành ngân sách đã được thẩm tra, phê duyệt của BQP.

- Kế toán và quyết toán ngân sách với BQP.

- Tổ chức quản lý vốn và tài sản, quản lý giá và thực hiện nghiệp vụ về kho bạc, ngân sách có liên quan.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiếm toán đối với hoạt động tài chính của các ngành các khoa, phòng, ban đơn vị, các tổ chức kinh tế trong toàn Bệnh viện.

 

Liên hệ: 024.62784102

Chia sẻ