Đội ngũ chuyên môn

Khoa Bệnh lây đường
Hô hấp và cấp cứu
(Khoa A4-C)