Đội ngũ chuyên môn

Khoa Bệnh lây
đường máu
(Khoa A4-A)