Đội ngũ chuyên môn

Khoa Chẩn đoán và Can thiệp Tim mạch
(Khoa A2-C)