Đội ngũ chuyên môn

Khoa Xạ trị - Xạ phẫu
(Khoa A6-C)