Đội ngũ chuyên môn

Khoa Nội hô hấp
(Khoa A5)

Nguyễn Đình Tiến
Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Thầy thuốc ưu tú
Chủ nhiệm Khoa - Chủ nhiệm Bộ môn Nội Hô hấp