CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

Chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện 211 - Quân đoàn 3
09:26 26/04/2013
Thực hiện quyết định số 266/QĐ- BQP ngày 18- 2- 2003 và công văn số 892/BQP ngày 11- 03- 2003 của Bộ trư­ởng Bộ quốc phòng về giao nhiệm vụ cho các Bệnh viện quân y tuyến trên giúp đỡ các Bệnh viện...