Biểu mẫu dự thầu các gói thầu mua sắm thuốc thường xuyên năm 2022-2023

  01:45 PM 15/06/2022

Để thực hiện công tác đấu thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc thường xuyên năm 2022-2023, Bệnh viện kính gửi quý công ty biểu mẫu dự thầu các gói thầu Mua sắm thuốc thường xuyên năm 2022-2023. 

- Biểu mẫu tài chính: Tải tại đây 

- Biểu mẫu kỹ thuật: Tải tại đây

- Số điện thoại liên hệ: 0965.912.691 (Ds Hiên).

Chia sẻ