Biểu mẫu dự thầu các gói thầu mua sắm thuốc năm 2023-2024

  04:28 PM 18/08/2023

Để thực hiện công tác đấu thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc thường xuyên năm 2023-2024 của Bệnh viện TWQĐ 108, Bệnh viện kính gửi quý công ty biểu mẫu dự thầu (mẫu số 18 thuộc E-HSĐXKT) của các gói thầu.

- Hồ sơ mời thầu đăng tải trên trang Web: https://muasamcong.mpi.gov.vn

  1. TBMT gói 01: IB2300199462
  2. TBMT gói 02: IB2300200377
  3. TBMT gói 03: IB2300199730
  4. TBMT gói 04: IB2300200250
  5. TBMT gói 05: IB2300200554

- Số điện thoại liên hệ: 098.266.8581 (Ds Vĩnh Trường); 097.994.1969 (Ds. Phương Anh).

Biểu mẫu dự thầu: Xem tại đây

Chia sẻ