Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của các cơ quan, đơn vị trong toàn Bệnh viện


Quy định thể thức, các mẫu biểu trình bày trong Bệnh viện:

1. Mẫu Báo cáo: Tải tại đây

2. Mẫu Biên bản: Tải tại đây

3. Mẫu Công điện: Tải tại đây

4. Mẫu Công văn: Tải tại đây

5. Mẫu Chỉ thị: Tải tại đây

6. Mẫu Giấy biên nhận: Tải tại đây

7. Mẫu Giấy chứng nhận: Tải tại đây

8. Mẫu Giấy giới thiệu: Tải tại đây

9. Mẫu Giấy mời: Tải tại đây

10. Mẫu Kế hoạch: Tải tại đây

11. Mẫu Phiếu trình văn bản đến: Tải tại đây

12. Mẫu Quy định (gián tiếp): Tải tại đây

13. Mẫu Quyết định: Tải tại đây

14: Mẫu Sao văn bản: Tải tại đây

15: Mẫu Phiếu trình văn bản đến: Tải tại đây

16. Mẫu Quyết định trực tiếp: Tải tại đây

17. Mẫu Quyết định: Tải tại đây

18. Mẫu Tờ trình: Tải tại đây

Chia sẻ