Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 02/03/2020 đến 08/03/2020

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 909 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 02/03/2020 đến 08/03/2020 như sau:

 

Thứ 5 ngày (05/03/2020)

Vào lúc 14h00 tại Phòng họp phòng Khoa học Quân sự - tầng 6 nhà Chỉ huy và Cơ quan diễn ra buổi thông qua thuyết minh Đề tài cấp Bộ Quốc phòng thuộc Đề án ghép mô: “Ghép Gan” của Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Thành

Thành phần: Cục Khoa học Quân sự, Phòng Khoa học Quân sự cùng các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài

Mang mặc: Quân phục đông thường dùng

Chia sẻ